Aktuelt

Publisert 21.4.2024 

Reparert: 

Ledningsbrudd - Stengt / ustabil vannforsyning.

Reparasjon av ledningsbrudd på hovedledning på Harstad, gjennomføres

mandag 22.4.24 mellom kl. 11:30 og 16:00.


Helt avstengt vann: Haltbakkan; Gaupsetvegen 69 og 71.


Husk:

 • På forhånd å tappe vann til hushold og toalettbruk.
 • Varsle alle i familien / arbeidsplassen / leietakere.
 • Ikke start vaskemaskiner.
 • Steng gjerne egen hovedkran mens arbeidet pågår.

---------

Følgende abonnenter vil få levert vann via pumpe på Silset, og kan risikere noe ustabil / nedsatt vannleveranse: 

 • Gaupsetvegen: 67 - 362 
 • Batnfjordsvegen 174- 409
 • Silsetvegen: Alle abonnenter.

Unngå ekstraordinær tapping, men alminnelig, daglig forbruk er mulig.


Det må påregnes farget vann også i tiden etter endt arbeid; Tapp det ut ved å la kaldtvannet renne litt inntil vannet er klart.

         

Faktura vannavgift 1. halvår 2024


Noen abonnenter ble i fjor fakturert for lite, på grunn av en feil i dataprogrammet som brukes til faktureringen.
De aktuelle abonnentene etterfaktureres på fakturean for 1. halvår 2024, i tråd med styrevedtak.

Feilen ligger hos dataprogramleverandøren, og abonnentene belastes selvsagt ikke med renter eller gebyr. 

Vi beklager hendelsen


Publisert: 17.4.24

Årsmøtet for 2023


Årsmøte for 2023 for Batnfjord Vassverk SA sine medlemmer, avholdes torsdag 25. april 2024 kl. 20:00, i Batnfjord Idrettslag sitt Klubbhus, Skulvegen 7, Batnfjordsøra.

 

Innkalling med årsmøtedokumentene finner du på siden:  "Årsmøter"


Oppdatert: 29.04.23

Lekkasje funnet.


Lekkasje er funnet på et sted det ikke får konsekvenser for noen abonnenter;


Normal vannforsyning til abonnentene er gjenopprettet. 


Årsaken var at en kobling hadde frosset i stykker inne i en kum der ingen abonneter er tilsluttet; Lekkasjen startet med mildværet når isproppen smeltet. 

-----------

Abonnentene anbefales å  sjekke egne kraner og røropplegg i kjellere og andre plasser med fare for frost; Det er nå når isproppen i lekkasjepunktet smelter, at lekkasjene starter.


Hilsen oss i vannverket

...................................................................................................................


STOR VANNLEKKASJE:                              Publisert 18.12.23 kl. 08:45


I dag har vi registrert at det renner ca. 4 ganger så mye vann som normalt ut fra bassenget v. renseanlegget.

Det betyr at det er en stor lekkasje, sannsynligvis på hovedledningsnettet et sted i bygda. Pr. nå, kl. 08:46 , vet vi ikke hvor denne lekkasjen er.


Publikum bes om straks å varsle dersom det oppleves unormal vannlevering; som for eks. dårlig trykk, farget vann o.l.

Dersom du vet du har vannverkets vannledning i nærheten der du bor, ser vi gjerne du ser etter og melder fra dersom det kommer vann opp av jorden.


Feilmelding tlf.: 91681045   Alternativt:  95830387


Oppdatert informasjon legges ut når aktuelt. 


Mange takk. 


Oppdatert 18.12.2023 kl. 12:20


OPPTATERING 8.11.2023


FORNYET VANNSTENGING HARSTAD.


Det var ikke mulig å bli ferdig med arbeidet på Harstad i dag, og det blir desverre nødvendig å stenge på nytt i morgen; torsdag:


Stengevarsel gjeld abonnenter på strekningen Gaupsetvegen 39 - 97, med unntak av Halktbakkan. (Gaupsetvegen 61 og 71.)


Vannet kan bli stengt i kortere eller litt lengre perioderen i tidsrommet

kl. 09:oo - 13:oo, torsdag 9. nov. 2023. 


Husk: 

 • På forhånd å tappe vann til hushold og toalettbruk.
 • Varsle alle i familien / arbeidsplassen / leietakere.
 • Ikke start vaskemaskiner.
 • Steng gjerne egen hovedkran mens arbeidet pågår.

 

Det må påregnes farget vann i tiden etter endt arbeid; Tapp det ut ved å la kaldtvannet renne litt inntil vannet er klart.


Oppdatert informasjon vil om nødvendig bli lagt ut på denne web-siden, fortløpende.


Publisert 21.9.23

Farget vann.


Det har oppstått farge på vannet i nedre deler av ledningsnettet, og det kan merkes spesielt på strekningen Blakstad - Batnfjord Sentrum. Vannet er ufarlig å bruke.

Forholdet er tatt hånd om, men det vil ta noe tid før vannet med farge blir tappet ut av ledningsnettet. Tapp gjerne litt kaldtvann inntil vannet blir klart. 


Oppdatert 19.08.23

Mulig klorsmak


19.7.2023:   Etter funn av 2 stk koliforme bakterier på siste prøveuttak, er det iverksatt kloring av vannet. Kloringen kommer i tillegg til den vanlige vannrensingen. Det kan derfor oppleves klorsmak på vannet. Kloringen opprettholdes fram til vi oppnår stabil leveranse av bakteriefritt drikkevann. Vannet er trygt å bruke på vanlig måte. 

Oppdatering 19.8.23:  Etter at vi har hatt en periode uten kloring, viser siste vannprøve resultater godt innenfor Drikkevannsforskriftens krav.  Kloring avsluttes permanent og vi er tilbake til normalsituasjon.


Publisert 15.01.23

Vedrørende forfalt vannavgift m.m.


Batnfjord Vassverk SA har inngått avtale med Svea Finans AS om purring, inkassovarsel og inndrivelse av ubetalte krav. Se detaljert informasjon: "Mislighold"  og  "Avgifter og Vilkår" for mer generell informasjon.

Publisert 18.12.22

Beskyttelse mot overtrykk, frost m.m.  - Abonnentens ansvar


Trykket i vannverkenes ledningsnett kan variere; fra korte perioder med høyt trykk og helt ned til negativt trykk som kan føre til innsug til vannverkets ledningsnett.

Det er abonnentenes ansvar å ha beskyttelse mot for høyt og for lavt trykk (innsug). Det er også abonnentenes ansvar at det ikke er lekkasje på eget anlegg / stikkledninger og at disse ikke fryser.

Kontinuerlig vanntapping er ikke løsningen for å hindre at vannledninger fryser; Løsningen blir å heve temperaturen i rommet, legge stikkledningen dypere / isolere, eller montere varmekabel inni ledningen. 

Se   "Tekniske krav - ansvar"

VIKTIG:  Plikt til varsling om lekkasje / stort forbruk.


BV måler kontinuerlig vannforbruket ut til abonnentene.


Fra onsdag 22.11.22 kl. 13:oo og fram til torsdag 23.11.22 kl. 07:oo var vannleveringen langt over det doble av det normale. (Se bilde nedenfor)

Når slikt vannforbruk registreres må driftsoperatørene strak forsøke å finne årsak / lekkasjested, få vurdert situasjonen og eventuelt iverksette tiltak.


Det er viktig at abonnentene som oppdager lekkasje, eller har vært uheldig å tappe alt for mye vann, straks melder fra til vannverkets feilmeldingstelefonen (91681045). Da kan vanneverket raskt få kontroll på situasjonen, og vi unngår ressursbruk til unødvendig feilsøking.


Årsaken til det ekstraordinære forbruket 23. november som sluttet av seg selv, er ikke funnet.


Alle plikter å melde fra om uregelmessigheter.

Publisert 29.11.22

Publisert 13.11.22

Arbeid på ledningsnettet  - Solenes - Rød   


Det skal utføres arbeid på ledningsnett på Rød.

Det må i korte perioder påregnes ustabil / avstengt vannforsyning,

mandag 14.11.22 mellom kl. 09:00 og 16:00, på strekningen Gjemnesvegen 106-231.


Unngå å sette på vaskemaskiner. 

Det må påregnes farget vann med luft.


Oppdatering:  17.9.22 kl. 13:07 

Reparasjon fullført


Lekkasjen på hovedledningen på Astad er reparert. 


Normalsituasjon blir gjenopprettet etter hvert som farget vann og luft blir tappet ut av ledningssystemet. Det kan ta noe tid.

Dersom du opplever luft / farget vann, kan du la kaldtvannet, f.eks. en hageslange, renne litt inntil vannet blir klart. 


Det anbefales å ikke sette på vaskemaskiner i dag. 


Vi sendte SMS-varsel til alle abonnenter i dag kl. 06:40. Dette har ikke kommet fram til alle. Det antas at feilen ligger hos tjenesteleverandøren. Om SMS likevel kommer senere, vennligst se bort fra den.

Reparasjon pågår.


Lekkasjen er funnet, gravemaskin er skaffet, og mannskapene er i full gang med reparasjonen.

Lekkasjemengden tilsvarte omtrent 10-15 ganger normalforbruket samlet for alle abonnenter. 

Slik det ser ut nå, kan det forventes at bruddstedet vil være reparert omtrent kl. 12:00. 


Parallelt med reparasjonsarbeidet arbeides det med å fylle opp rørene og starte vannlevering via omveier i ledningssystemet med lavere kapasitet, og fra Høgset Kommunale Vannverk.


Det må forventes ustabil og begrenset vannlevering med farget vann og luft. 

Oppdatering:  17.9.22 kl. 09:30 

Publisert 17.9.22 kl.06:30 

!! VIKTIG !!!

Sannsynlig større lekkasje holder på å tømme rentvannsbassenget, og mange er allerede uten vann.

Det bes om at alle melder til vannverket straks dersom unormal vannmengde oppdages i ledningstraseen i terrenget. Tlf.: 91681045 erller 95830387.

Mannskaper er sendt ut for å håndtere situasjonen. Mer informasjon kommer så snart vi vet mer.


Normal vannlevering gjenopprettes.


Mulig stor vannlekkasje som ble varslet via FB i dag morges kl. 07:45 er funnet; Normalsituasjon gjenopprettes så snart evt. farget vann blir tappet ut av ledningene. 

Om du opplever farget vann; la kaldtvannet, f. eks. en hageslange, renne litt inntil vannet er klart. 


Årsak til hendelsen var feil i en ventil og påfølgende utslipp av store vannmengder gjennom en sikkerhetsventil. Dette for å unngå for stort vanntrykk i nedre del av bygda.

Inntil videre får abonnentene vannlevering via omveier i ledningssystemet, i påvente av permanent reparasjon av ventilen. 


Grafene nedenfor:

Den blå linjen viser vannmengden som renner ut av bassenget (kbm./t.) Vi ser at feilen oppstod kl. 04:00 den 9. sept. og at vannmengde som da rannt ut av bassenget var omtrent 5 ganger normalen.

Samtidig viser den svarte linjen for fyllingsgraden av rentvannsbassenget (Høydemeter) hvor fort bassenget tømmes.

Dersom situasjonen ikke hadde blitt bragt under kontroll umiddelbart, ville bassenget blitt tømt ganske fort på tross av maksimal produksjon.

Feilen ble oppdaget av at overvåkningsanlegget alarmerte vakthavende driftsoperatør om lavt nivå i bassenget.

 

Publisert 10.07.22

Kloring stoppet.


Taket på drikkevanns-bassenget har fått påført  tettemembran, og gjerde er oppsatt for å hindre at membranen ødelegges av større dyr. 


Første vannanalyse etter at kloring av drikkevannet ble avsluttet, viser resultat godt innenfor drikkevannforskriftens krav.Oppdatert 30.5.2022


TESTARBEIDET AVSLUTTET.

Testingen er ferdig, og ble gjennomført på en vellykket måte.

Normalsituasjon for vannleveringen gjenopprettes etter hvert som farget vann blir tappet ut. Om du har farget vann kan du tappe det ut ved å la kaldtvannet, f.eks. en hageslange, renne litt inntil vannet er klart.


Publisert 26.5.2022


VARSEL OM UREGELMESSIG / STENGING AV VANNLEVERINGEN.

 

Gjemnes Kommune har behov for å undersøke tilgangen for slukkevann til det nye Helsehuset, som er under planlegging. Det skal skje bl.a. ved å teste Batnfjord Vassverk SA sin evne til å levere vann; vannmengde og trykk måles ved ulike tappemengder.

 

Testingen vil skje mandag 30.mai 2022 fra kl. 09:oo, og vare i ca. 5 timer.

 

I angitt tidsrommet blir det tidvis vannstenging for Torget 2-16, Halsgården, Sjukeheimen, Eldresenter, Legekontor, m.fl. Øratunet, Bedehuset, BIL Klubbhus, Lysfabrikken og Elinett trafostasjon i Elvavegen.

 

Alle øvrige abonnenter må påregne ustabil vannforsyning med mulighet for farget vann / lavt trykk og bortfall av vann i korte perioder, spesielt i høyereliggende områder.

  

Husk: 

 • På forhånd å tappe vann til hushold og toalettbruk.
 • Varsle alle i familien / arbeidsplassen / leietakere.
 • Ikke start vaskemaskiner.
 • Steng gjerne egen hovedkran mens arbeidet pågår.

 

Det må påregnes farget vann også i tiden etter endt arbeid; Tapp det ut ved å la kaldtvannet renne litt inntil vannet er klart.


Oppdatert informasjon vil om nødvendig bli lagt ut på denne web-siden, fortløpende.


Publisert 18.5.22  kl. 17:45. 

Ledningsbrudd -  farget vann

På grunn av arbeidsuhell ifm. grunnboring har det blitt stor lekkasje på hovedledningen i retning BIL Stadion. Ledningen er nå avstengt og reparasjonsarbeid er igangsatt.

Øratunet, Bedehuset, BIL klubbhus, Lysfabrikken er pr. nå uten vann. Det forventes at nevnte abonnenter vil få igjen vannet ila. kvelden.


En lekkasje på dette nivået kan ha medført en så stor vannstrøm i ledningsnettet at avleiringer inne i ledningene kan ha løsnet; I så fall vil abonnenter flere steder i bygda kunne oppleve å tappe brunt vann utover kvelden / natta. Hvem som eventuelt vil oppleve brunt vann, eller hvor ille det blir, er umulig å forutsi..

La gjerne en kaldtvannskrane, f.eks. en hageslange, renne litt inntil vannet blir klart.

          

Årsmøtet for 2021


Medlemmer innkalles til årsmøte for 2021, torsdag 28.4.2022 kl.20:oo på Batnfjord Idrettslag sitt klubbhus.

 Medlemmer er de som eier eiendom / boenhet som det er betalt andel for. 

Se vedtektene:  "Vedtekter" og årsmøtedokumenter:  "Årsmøter"


Publisert 18.03.22

Oppdatering 17.1.22


Trykket og vannforbruket har normalisert seg. Det antas at unormal vannforbruk hos en eller flere abonnenter kan være en årsak. Vannverket avslutter videre oppfølging.


Publisert 14.1.22 

Trykkfall.

Abonnenter på Gaupset opplever nå redusert trykk på vannet. Fra 12.1.22 måles også et markant merforbruk av vann ut fra bassenget. Det letes nå etter lekkasje.


Sannsynligheten er størst for ledningsbrudd på Harstad / Gaupset, men lekkasje på Silset / Bjerkeset kan også gi trykkfall på Gaupset. 


Det bes om at abonnentene sjekker om de har frosne vannrør som nå har tint opp og står og renner, eller om krane med stort forbruk er glemt stengt.

Om noen oppdager noe som kan mistenkes å være lekkasje fra vassverkets vannledning, bes det om at det varsles til tlf.: 91681045.

          

Årsmøtet for 2021


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 1.2.2022.

Det er kun medlemmer i Batnfjord Vassverk SA som kan fremme saker, og møte til årsmøtet. Medlemmer er de som eier eiendom / boenhet som det er betalt andel for. 

Se detaljer:  "Vedtekter" og "Årsmøter"

Publisert 5.1.22

Oppdatering 18.12.21.


OPPDATERING nr. 2; Kloring av drikkevannet.

Det ble i desember på nytt påvist koliforme bakterier i bassenget, men det ble  ikke gjort slike funn ute på ledningsnettet. 

Den eneste årsaken vi kan forestille oss nå er at vann siver gjennom bassengtaket, og tar med seg bakterier fra utemiljøet. 

Kloring av ferdig rensa drikkevann er gjenopptatt. Det vil fortsette kontinuerlig fram til våren når det blir stabile værforhold, og tørt nok til at vi får plombert hele taket med tetnigsstoff. 

Med kontinuerlig kloring anses vannet for trygt, og kan brukes på vanlig måte uten spesielle tiltak fra abonnentenes side. 


Oppdatering 18.11.21.

OPPDATERING nr. 1; Kloring av drikkevannet.

Det ble ikke gjort bakteriefunn i oppfølgingsprøvene tatt ut 15.11.2021, hverken fra vannet i bassenget eller ute på ledningsnettet. 

Vi vil likevel fortsette inndosering av klor fram til etter arbeidet vi planlegger at skal utføres på ledningsnettet i uke 48.

Varsel om dette arbeidet blir lagt ut så snart det er klart.

................................................................

Publisert 10.11.21.

Kloring av drikkevannet.


På tross av vask / desinfisering av basseng sliter vi på nytt med koliforme bakterier i bassenget og på ledningsnettet.

 

Det er ikke på noe tidspunkt funnet E.Coli-bakterier, hverken i bassenget eller på ledningsnettet.


I tillegg til den vanlige rensingen, er det iverksatt kloring av vannet. Det kan derfor oppleves klorsmak.

Kloring er en alminnelig rensemetode for drikkevann, og koking av vannet skal derfor ikke være nødvendig

Les HER hva FHI skriver om koliforme bakterier i drikkevann.


Situasjonen følges opp med fortsatt kloring, og uttak av nye vannprøver


Oppdatering 24.12.21

Oppdatering nr. 3:

Ventilen vi hadde vanskeligheter med er nå bragt i orden, og normalsituasjon er gjenopprettet.


Oppdatering 5.12.21

Oppdatering nr. 2:

Vi sliter fortsatt med feil på reduksjonventilen, jfr. oppdatering 1.12.21. Det leveres likevel vann fra egen produksjon til alle våre abonnenter via omveier i ledningsnettet, noe som har sine kapasitetsbegrensninger. Så lenge vannforbruket er så lavt som nå, (noe som er normalt for årstiden), vil dette gå greit.

Dersom det skulle oppstå leveringsproblemer (trykkfall hos høyereliggende abonnenter), blir vi på nytt nødt til å kompensere ved å hente vann fra Høgset til en del abonnenter. Det vil i så fall skje omgående dersom leveringsproblemer oppstår, uten nærmere varsel til abonnentene som ikke skal merke noe. 


Oppdatering 1.12.21  kl 19:30

Oppdatering nr. 1:

Dagens arbeid ble gjennomført som planlagt, og det blir derfor ikke nødvendig å stenge vannet på nytt i morgen.


Vi sliter med å få en trykkreduksjonsventil til å fungere som den skal, og ble av den grunn dessverre litt forsinket med å sette på vannet til angitt klokkeslett. 

Vi vil starte feilsøking på ventilen snarest mulig for å få gjenopprettet normal leveringskapasitet. Inntil videre får abonnenter i  gruppe B (Se meldingen nedenfor om hvem som er i gruppe B) fortsatt få vann fra Høgset kommunale vannverk. 


Det er naturlig at abonnenter i gruppe A kan oppleve farget vann etter dagens vannavstenging. Etter hvert som det tappes ut, vil vannet normalisere seg. La gjerne kaldtvannet renne litt for å få tappet ut det farga vannet.  


Publisert: 25.11.2021

Varsel om vannstenging.

 

På grunn av vedlikeholdsarbeid sentralt på hovedledningen, må vannet stenges for noen abonnenter. Andre vil få redusert leveringsevne.

 

Tidsrom:  Onsdag 1. desember, kl. 09:oo – 17:oo.

 

Dersom noe uforutsett skjer slik at arbeidet ikke blir ferdig, må det stenges på nytt den påfølgende dagen. I så fall varsles det på nytt onsdag kveld.

 

Gruppe A  - får vannet helt avstengt:

 • Alle abonnenter i Solsida Boligfelt, med unntak av Solsidavegen 1-12.
 • Gaupsetvegen 67 – 362
 • Batnfjordsvegen 174 – 409
 • Silsetvegen: Alle abonnenter.

 

HUSK:

  • Tapp på forhånd vann i bøtter for husholdning og toalettbruk.
  • Unngå å sette på vaskemaskiner.
  • Steng gjerne egen hovedkran mens arbeidet pågår.
  • Å varsle alle i husstanden / på arbeidsplassen og leieboere.
  • Påregn farge i vannet når vannet settes på igjen etter endt arbeid; Tapp gjerne litt kaldtvann fra f.eks. hageslange, inntil vannet blir klart.

 

 

Gruppe B  - får vann fra Høgset Kommunale Vannverk,

med redusert leveringskapasitet: 

 • Solsidavegen 1-12.
 • Gaupsetvegen 1 - 66
 • Batnfjordsvegen 1 – 173
 • Alle abonnenter med adresse:
  • Nordmørsvegen
  • Gjemnesvegen
  • Ørvegen
  • Elvavegen
  • Skulvegen
  • Torget
  • Indergardsvegen
  • Bakken
  • Flata
  • Ekservegen
  • Evjevegen

 

Det bes om at alle abonnenter i gruppe B begrenser sitt vannforbruk til det mest nødvendige, slik at også høyereliggende abonnenter får vann.

Ekstraordinært vannforbruk som bilvask og lignende er forbudt. 

  

Oppdateringer og endringer varsles på Facebook, SMS og www.batnfjordvassverk.no


Publisert  13.10.2021

Faktureringsproblemer

I går ble fakturaer for vannavgift sendt ut fra regnskapskontoret. Det viser seg at fakturaer til abonnenter som har nyttet Nettbank / Vipps, og som har solgt boenheten sin, fortsatt får krav om vannavgift.

Dette skjer på tross av at vi har oppdatert våre abonnementsregistre etter eierskifte.


Vi har tatt problemet opp med banken, og håper dette går i orden til neste fakturering våren -22.


Dersom noen trenger å få tilsendt faktura på nytt, vennligst ta kontakt.

Vi anbefaler tidligere eiere å gå inn i sin Nettbank for å fjerne Batnfjord Vassverk SA fra listen over betalingsmottakere som betales via eFaktura / Vipps.


Vi beklager problemene  som er påført.  

Publisert 17.8.21


Sikkerhetsbestemmelser: 

 • Barn har tilgang kun i følge med ansvarlig voksen. 
 • Covid 19:
  • "Meter'n"
  • Om det blir mye folk innendørs, må vi vente til det er blitt bedre plass før flere får slippe inn.


Det er noe begrenset parkeringsmulighet v. anlegget; Fint om noen velger å la bilen stå igjen hjemme.


Husk å lukke grinda nede i veien. 


Velkommen !

Innheising av sandfiltertank. Se flere bilder HER


Åpent Vassverk !


Bygdefolket inviteres til å se Batnfjord Vassverk SA sitt nye vannbehandlingsanlegg:

                         

Storhågvegen 40,

søndag 29. august 2021,

kl. 13:00 - 16:00. 


Byggestart var i april 2020, og i oktober samme år startet prøvedriften. Fra november har abonnentene fått levert vann fra det nye anlegget. Drikkevannsproduksjonen har gått relativt uproblematisk de første 10 månedene i drift.

Publisert 7.5.2021

Fargetone på vannet.


Det er for tiden en svak fargetone på vannet som skyldes feil i fargefjerningen i vannbehandlingsanlegget. Utbedringsarbeid pågår, og det forventes at forbedring med det første.

Den bakteriologiske rensingen fungerer som den skal, og vannet er derfor helsemessig trygt.


Vi beklager ulempen som abonnentene påføres.           

Endring hardhet i vannet / kalkinnhold


Det nye VBA (Vannbehandlingsanlegget) har vært i drift i snart 6 måneder nå.

Det nyttes ikke lengre kalksteinfilter i behandlingsprosessen, og vannet Batnfjord Vassverk SA leverer for ettertiden er mye bløtere enn tidligere. 


19.4.21 ble hardheten målt til 0,4 ° dH. Dette betegnes som "Meget bløtt vann".


Det betyr at du kan bruke mindre vaskemiddel. (Se bruksanvisningen til dine vaskemaskin)

Se også detaljer i fanen "Kvalitet / vannprøver" og f.eks. nettstedet "Hverdagen"

.......... 

Endringen betyr også at det ikke blir kalkrester i vannet. Hvite render på oppvasken vil komme bort, og kalkavsetninger i kraner og koblinger unngås.

Publisert 4.5.2021

Oppdatert 4.5.2021

Årsmøtet for 2020.


Årsmøtet ble gjennomført som planlagt 29.4.2021; Årsmøteprotokoll og andre årsmøtedokumenter er tilgjenge under fanen "Årsmøter"


Oppdatering 11.2.2021

Lekkasje Bjerkeset.


Endelig er stor lekkasje, (tilsvarende 25-30 % av hele Batnfjorden sitt normalforbruk), funnet og utbedret. 

Takk til mannskapene som har drevet med lekasjeleting i nesten 4 dager under kalde og vanskelige arbeidsforhold.

Takk også til tålmodige og forståelsesfulle abonnenter som i mer eller mindre grad har vært uten vann denne uken.

....................................................


Oppdatering 10.2.21


Etter tre dager med lekkasjesøking og prøvegraving, synes det nå som at vi kan ha funnet et begrenset ledningstrekk hvor lekkasjen er.

Vi har et håp om å finne lekkasjen torsdag 11.2.21.

Abonnentene på strekningen Batnfjordsvegen 330-409 må påregne periode(r) med stopp i vannleveringen den dagen, eller dagen etter.


...............................................................................................................

Publisert 8.2.2021

Det er vannlekkasje et sted på Bjerkeset, uten at vi har maktet lokalisere den nøyaktig. Søk / prøvegraving vil fortsette tirsdag.

 

Abonnenter på strekningen Batnfjordsvegen 330 -409  må påregne kortere eller lengre stopp i vannleveringen,

                      tirsdag 9. februar fra kl.09:00.


Informasjonen oppdateres.          

Oppdateringen  5.12.2020 kl. 11:2o 


Lekkasjer på Harstad utbedret. 


Begge lekkasjene på Harstad er nå reparert, og normal vannlevering til alle abonnenter er gjenopprettet.

   

Oppdatert 14.11.2020

Vann fra nytt VBA ( Vannbehandlingsanlegg)

leveres nå til abonnentene.


Nytt vannbehandlingsanlegg er i all hovedsak ferdig bygget. Anlegget er testkjørt, og så langt fungerer det godt. Vannprøver er tatt ut 2 ganger med en ukes mellomrom, og alle analysesvar er godt innenfor kravene i drikkevannsforskriften.

 

Vann fra det nye anlegget leveres fra og med i dag til abonnentene, sammen med vann fra det gamle anlegget. Etter hvert fases det gamle anlegget helt ut.  

 

Den nye prosessen er litt forskjellig fra den gamle; Kalksand nyttes ikke lengre til pH-regulering og filtrering. Det betyr at plagen med hvite render på oppvask og etter vindusvask vil forsvinne, og vannet forventes å bli mindre hardt.

  

Det nye anlegget nytter vannglass for å bringe pH til det nivå som drikkevannsforskriften krever. Vannglass har også den egenskapen at det løsner belegg i vannledningene og holder vannledningene renere på innsiden; på lang sikt forventes færre hendelser med farget vannet.

På kort sikt; nærmeste måneder / året, vil vannglasset kunne få belegg som er i vannledningene fra gammelt av, til å løsne. For å begrense ulempen for abonnentene blir vann fra det nye renseanlegget faset inn over tid, og det skal sendes rensesvamp gjennom alle ledninger der det er mulig.   

  

Vi vil i innfasingsperioden følge ekstra nøye med for å sikre stabil produksjon og best mulig drikkevannskvalitet.

Fram til sommeren 2021 holdes det gamle anlegget operativt, slik at det kan tas i bruk om noe uforutsett skulle skje.  Det må påregnes at det i perioder kan bli levert vann også fra det gamle anlegget.

Det bes derfor om forståelse for at det i vinter kan bli variasjoner i hvordan vannet oppleves.


Vi vil legge ut bilder og informasjon fortløpende, i fanen "Nytt VBA"

Oppdatert 20.11.2020. kl. 15:30


Arbeidet avsluttet. 


Fredagens arbeid ble gjennomført slik som planlagt. Etter hvert som alt farget vann er tappet ut av ledningsnettet, vil normalsituasjon gjenopprettes.


Vi takker for forståelsen abonnentene har utvist den uken arbeidet varte. Det meste er utført i tråd med planen. De ledningsstrekk som vi av ulike årsaker ikke fikk kjørt vaskesvamp gjennom eller spylt, vil bli tatt ved en senere anledning. 


Tirsdag 24. november vil Gjemnes Kommune spyle sin vannledning på Gjemnesstranda med vann fra Batnfjord Vassverk. Det er ikke umulig at noen abonnenter da kan oppleve farget vann.


************************************************

Generell informasjon:

For å sikre best mulig overgang til vannlevering fra det nye vannbehandlingsanlegget, vil vi kjøre vaskesvamp gjennom alle vannledninger der det er mulig. Arbeidet vil skje i uke 47.

Informasjon om vann fra det nye renseanlegget og detaljert stengeplan for hele uken  kan lastes ned HER  (PDF-format).


Oppdatert informasjon om arbeidet og eventuell endring i stengeplanen vil bli lagt ut på denne web-siden fortløpende.


Husk: 

  • På forhånd å tappe vann til hushold og toalettbruk.
  • Varsle alle i familien / arbeidsplassen.
  • Ikke start vaskemaskiner.
  • Steng gjerne egen hovedkran mens arbeidet pågår.


Det må påregnes farget vann en stund etter endt arbeid. Tapp det ut ved å la kaldtvannet renne litt inntil vannet er klart.

Publisert 10.10.2020

Etterslep i vannsektoren i Norge.

Stort etterslep over mange år gir økte kostnader.  Se artikkel i E24

Feilmelding:

Mob; 91 68 10 45

Driftsmeldinger til

abonnenter skjer via:


 • SMS
 • e-post
 • www.batnfjordvassverk.no
 • flygeblad / brev
 • media
 • Facebook

La alle i familien / på arbeidsplassen  kan "følge" Batnfjord Vassverk SA på FB, for å motta driftsvarsler direkte.

Administrasjon:


Batnfjord Vassverk SA

Batnfjordsvegen 74

6631 Batnfjordsøra


Mob.: 95 83 0387


post@batnfjordvassverk.no

www.batnfjordvassverk.no


Org.nr.: 970.063.102 MVA


Personvernerklæring


Begrens vannforbruket !


Vi har fått melding om at enkelte abonnenter som ligger høyt, i perioder har dårlig vanntrykk.  Det skyldes generelt høyt vannforbruk; i perioder nær det dobbelte av det normale.


Det har vært varmt vær over lengre tid, uten særlig nedbør; Mange føler behov for å vanne i hagene sine.


Abonnentene henstilles om å begrense vanningen til det mest nødvendigste. Det settes forbud vannspredere på eldre plener og mot å fylle drikkevann i gjødselkjellere. 


Dersom dette følges opp av alle, vil Batnfjord Vassverk SA kanskje kunne unngå rasjonering og ytterligere forbud.

Publisert 27.6.2020

Problemstillingen er for oss slik som for andre vannverk; Det er nok tilgang på vann i vannkilden , men ledningsnettet strekker ikke helt til når det er store forbrukstopper . 


Vann hagen riktig!


Da sparer du tid og krefter, gressplenen blir mer robust og du unngår unødig forbruk av vann. Her er noen gode råd for hagevanning:


 • Unngå vannspreder. Gressplener har som regel ikke behov for ekstra vanning.
 • Ved eventuelt langvarig tørke kan plenen få ei skikkelig ‹‹rotbløyte›› (tilsvarende 20 – 30 mm med nedbør).
 • Sjelden vanning gir robust plen med dypt rotsystem. Dermed vil plenen bli bedre rustet mot uttørking.
 • Blomster bør vannes regelmessig.   
 • Unngå å vanne midt på dagen. Er det solskinn vil vannet fordampe med det samme.
 • Dekk jorda! Gressklipp, bark e.l. holder på fuktigheten i jorda.


Se gartnerens anbefalinger her. 


SMS-varsling innføres  !


Varsel til abonnentene om f.eks.

vannavstenging, vil fra nå komme 

også som SMS til mobiltelefon.

Utfyllende informasjon vil som

regel også bli tilgjengelig på denne

websiden. 


Det kan registreres inntil to nummer

for hvert abonnement. 


Vi mener pr. d.d. å ha registrert minst ett

mobilnr. for hvert medlemskap.

Om noen opplever å ikke få SMS-varsel; 

gi beskjed, helst til post@batnfjordvassverk.no 


Husk også å meld fra om endring i abonnementsforhold, eller om det er ønskelig at leietakere skal få SMS-varsel.

Publisert 1. feb. 2020

Publisert 13.3.2020


!!! Vannavstenging / redusert leveringsevne !!!


Det er planlagt arbeid på ledningsnettet

                               mandag 16. mars mellom kl. 09:oo og kl. 15:oo: 


Det blir redusert leveringsevne (trykk / vannmengde), med mulighet for bortfall av vannlevering, for følgende abonnenter:

 • Gaupsetvegen 67-362, unntatt nr. 73
 • Batnfjordsvegen 176 – 409
 • Alle abonnenter i Silsetvegen.


Gårdbrukere bes om å bli ferdig med fjøsstellet før kl 09:oo.

Alle abonnenter  anmodes om å begrense forbruket, slik at også de som bor høyest får vann. 

***********

Det blir full vannavstenging på Haltbakkan; 

 • Gaupsetvegen nr. 69 og 71

Husk: 

 • På forhånd å tappe vann til hushold og toalett bruk.
 • Varsle alle i familien / arbeidsplassen.
 • Ikke start vaskemaskiner.
 • Steng gjerne egen hovedkran mens arbeidet pågår.


Det må påregnes farget vann en stund etter endt arbeid. Tapp det ut ved å la kaldtvannet renne litt inntil vannet er klart.

***********

Alle andre abonnenter får normal vannlevering


Oppdatert 22.2.20

Kalk i vannet.

Det er oppfulgt med tiltak i VBA (vannbehandlingsanlegget). Kalkforvitringen har tydeligvis avtatt, og oppfølgingsanalysen viser at kalsiumnivået (Hardhet) er tilbake med tidligere nivå; middels hardt vann. Det kan ikke forventes ytterligere reduksjon før nytt VBA er i drift.

-----------------------------------------------


Publisert 21.1.2020

Noen abonnenter melder om økt kalkmengde i vannet. 


Vi har tatt ut ekstra analyse 14.1.20. Det er bekreftet at kalkmengden har økt litt, og at vi nå er innenfor grensen for "Hardt vann" mot "Middels hardt vann" tidligere. Se her for detaljer.


Vår rensemåte baserer seg på filtrering av vann gjennom marmorfilter, som avgir kalk til vannet. Vi vil forsøke å strupe ned mengden rensekjemikalier i håp om at forvitringen avtar. Nytt renseanlegg som vi håper å kunne ta i bruk innen et års tid, har en type renseprosess der kalkholdig filter ikke nyttes.


Det er ingen krav i drikkevannsforskriften til vannets hardhet. Vi vil likevel overvåke og forsøke å få redusert kalkinnholdet. 

Oppdatering 17.1.20


Arbeidet er ferdig.

Vannleveringen til abonnentene er gjenopprettet, og det blir normalsituasjon så snart farget vann er tappet ut av ledningen.

----------------------------------

Publisert 14.1.2020

!!! Vannavstengning  !!!


Ledningsbrudd på Nåstadøren må repareres.


Det blir derfor vannavstenging

 • Fredag 17. januar 2020 fra kl. 09:00, for abonnenter på strekningen:
  • Nordmørsvegen nr. 1 og nr. 3
  • Ørvegen nr. 3-169, med unntak av Ørvegen. nr.4. 
 • Arbeidet forventes å vare i 2-5 timer.


Det må påregnes farget vann en stund etter endt arbeid.

Tapp ut farget vann ved å la kaldtvannet renne litt, inntil vannet er klart.


Husk: 

 • På forhånd å tappe vann til hushold og toalett bruk.
 • Varsle alle i familien / arbeidsplassen / leieboere.
 • Ikke start vaskemaskiner.
 • Steng gjerne egen hovedkran mens arbeidet pågår.


Arbeidet medfører ikke konsekvenser for andre abonnenter.

Publisert 28.12.2019   kl. 11:00

!!! Lekkasje på ukjent sted  !!!


Etter at varsla lekkasje på Harstad ble reparert i dag tidlig, er vannforbruk fortsatt det doble av normalt.


VIKTIG:

Det bes om at alle abonnenter og grunneiere ser etter vannlekkasje både for stikkledninger og vannverkets hovedledninger, og straks varsler om det er mistanke om lekkasje. (Tlf.: 91681045)


I forbindelse med feilsøkingen blir vannverket nødt til å prøvestenge vannet i korte perioder, for om mulig å sirkle inn området hvor lekkasjen kan være. Abonnentene må være forberedt på stopp i vannleveringen og farget vann i tiden etterpå. 


Oppdatering 28.12.2019 kl. 15:30

Etter lekkasjesøk er konkret lekkasje ikke funnet. Forbruket har likevel gått noe ned. Situasjonen overvåkes  i tiden framover, og vannverket mottar gjerne tips om mulige lekkasjer.

Oppdatering 3.1.2020

Vannforbruket har stabilisert seg på tilnærmet normalt nivå. Det antas at det fortsatt finnes lekkasjer i ledningsnettet, og at årsaken til midlertidig økt lekkasje vi opplevde i romjula kan ha ligget i trykkvariasjonene som følge av tappingen branndagen.

Det oppfordres fortsatt om å melde fra til vassverket om det oppdages lekkasjer. 

Publisert 27.12.2019   kl. 21:15

!!! Reparert   !!!


Det er oppdaget ledningsbrudd på Harstad.

Abonnenter på strekningen

Gaupsetvegen nr. 40 - 73,  med unntak av husnummer 67, 69 og 71,

får avstengt vannet i tidsrommet mens reparasjon pågår:

Lørdag 28.12.2019 tidligst fra kl. 08:00 og i ca 4-5 timer.


Lekkasjen ferdig reparert kl. 11:00

Publisert 27.12.2019   kl. 07:15

Redusert vannforsyning .


Det må forventes redusert trykk og farget vann, pga stort vannforbruk som følge av brannslukking.

Situasjonen overvåkes og normaltilstand gjenopprettes så snart det er mulig.


Oppdatering kl. 21:50

De fleste bør snart ha fått normal farge på vannet nå. Om du ikke har fått klart vann enda, kan du la en kaldtvannskrane renne litt inntil vannet er blitt klart. Det farga vannet må tappes ut, før det klare vannet kan nå fram til din krane.
Reparasjon ferdig  !


Vellykket reparasjon i renseanlegget er gjennomført. 


Normalsituasjon er gjenopprettet, og alle abonnenter får nå vann fra Batnfjord Vassverk SA sin egen produksjon.


Vi takker forståelsen for vanningsforbudet og andre påførte ulemper siste tiden.


Det bes om at vanning også i sommer begrenses til det mest nødvendige.  


Publisert 27.5.2019


Publisert 12.1.2019   

 

Klimaendring og drikkevann.

 

NRK:

 

Klimaendring gir brunere råvann; råstoffet som brukes til drikkevannproduksjon.

 

 

Publisert 18.12.2018


!!! Vannavstenging !!!


Ledningsbrudd på Harstad må repareres.


Det blir derfor vannavstenging

 • onsdag 19. desember fra kl. 11:00, for abonnenter på strekningen
 • Gaupsetvegen 127 -   362.
 • Arbeidet forventes å vare i 2-4 timer.


Husk: 

 • På forhånd å tappe vann til hushold og toalett bruk.
 • Varsle alle i familien / arbeidsplassen.
 • Ikke start vaskemaskiner.
 • Steng gjerne egen hovedkran mens arbeidet pågår.


Det må påregnes farget vann en stund etter endt arbeid. Tapp det ut ved å la kaldtvannet renne litt inntil vannet er klart.


Oppdatering 24.5.18 kl.  15:15


Lekkasje reparert.   - Normal levering er gjenopprettet, så snart brunt vann er tappet ut. 


Publisert 24.5.18 kl. 13:30

!!!  Vannavstenging Harstad og Gaupset  !!!


Vannavsetenging har allerede blitt iverksatt på strekningen Gaupsetvegen 217-362, pga reparasjon av stort ledningsbrudd på øvre Harstad.


Det forventes at vannet blir satt på innen kl. 18:00.


Berørte abonnenter må forvente farget vann etter endt reparasjon. Det kan tappes ut ved å la en kaldvannkran renne litt en stund, inntil vannet er klart

Reparert

Vedlikeholdsbehov.


Det forventes store kostnader for vedlikehold av ledninger i Norge i åra som kommer.

Se artikkel i VG


Batnfjord Vassverk SA har ledninger med alder opp mot 50 år. Selv om det hos oss kun er ledninger i PVC eller PE (Plastledninger) må det forventes økte vedlikeholdskostnader.

Publisert torsdag 3. mai 2018   kl. 14:00


Reparasjonsarbeidet er gjennomført, og normal vannleveranse er i ferd med å gjenopprettes. Om det oppleves farget vann, kan du la en kaldtvannskrane renne en stund.  

----------------------------------------------------------------------------------------


Publisert kl. 13:00, onsdag  2.5.2018

!!!! Vannavstenging  !!!

 

På grunn av reparasjon av større ledningsbrudd på Harstad, må


vannet stenges i inntil 6 timer;  tidligst fra kl. 09:00,  torsdag 3. mai 2018 

for abonnentene på følgende adresser:  Gaupsetvegen 127 - 362


I samme tidsrom vil abonnenter på strekningen Batnfjordsvegen 174 – 409 og hele Silsetvegen få vann levert via trykkforsterkningspumpe, og må påregne noe ustabil vannforsyning; lavere trykk og kanskje litt brunt vann.

I verste fall risikeres det at også disse abonnentene kan bli helt uten vann.


Øvrige abonnenter vil få normal vannlevering.


Husk å

 1. varsle alle i familien, kårfolk, leieboere og alle på arbeidsplassen,
 2. forhåndstappe vann for husholdning og toalettbruk.
 3. Ikke sett på vaskemaskiner o.l.


 • Det anbefales å ha egen hovedkran stengt mens arbeidet pågår.
 • Det må påregnes farget vann når vannet settes på igjen etter endt arbeid, og det anbefales å tappe det første vannet som kommer ut via en kaldtvannskran, f.eks. hageslangen, inntil vannet er klart.


Oppdatert informasjon legges fortløpende ut på  denne www.batnfjordvassverk.no og på Facebook.


Mens arbeidet pågår må det påregnes at Gaupsetvegen får redusert framkommelighet mellom "Rabben" og Gaupsetvegen 193.

 

Årsmøtet for 2017.

Innkalling, årsmelding regnskap finnes på siden årsmøter.

Smak på vannet

Oppdatering publisert 4.1.2018

Tidlig i januar 2018 er et utvalg abonnenter som har kjennt usmak på vannet spurt om  hvordan utvilkingen i smaksproblemene har vært siste tiden. Dette for å få et oppdatert helhetsbilde før det evt. arbeides videre med problemet.

Et gjennomgående svar fra forespurte er at vannet er normalt eller bortimot bra, med litt forskjell fra dag til dag. Å fortsette feilsøking blir da vanskelig. 

Vi vil følge med også i fortsettelsen og om nødvendig gjenoppta arbeidet med å forsøke å finne årsaken og om mulig utbedre forholdet.


Publisert 5.12.2017

Batnfjord Vassverk SA har slitt med smak på vannet en tid i enkelte stikkledninger, jfr. innlegget nedenfor datert 18.10.17.

Siste dagene har vi for første gang registrert smak også i renseanlegget. For om mulig å få bukt med problemet vil fram mot helgen gjennomføre manuell vask i filterhuset. Dersom dette virker vil abonnentene tidligst kjenne endring i begynnelsen av neste uke.

Humusrensingen og desinfeksjon v. bestråling med ultrafiolett lys fungerer som normalt, og vannet er trygt å bruke til matlaging og som drikke.

Publisert  18.10.2017

Lukt - smak


Enkelte abonnenter har de siste 2 år opplevd dårlig smak og / eller lukt på det første vannet som tappes. Noen har slike problemer neste hele tiden, noen i perioder mens andre aldri har opplevd dårlig smak.

Vannprøver tatt ut fra rentvannsbassenget og direkte fra hovedledninger har vært OK. Det synes som at smak / lukt oppstår i stillestående vann i enkelte stikkledninger.

Flere tiltak er forsøkt uten bedring, og uten at årsak kan påvises.

Forholdet er tatt opp med Mattilsyn, vår kjemikalieleverandør og med ekstern konsulent, uten resultat.

For tiden forsøkes å problemet løst ved hjelp fra SINTEF i Trondhjem, v. sjefsforsker i fagområdet vann og miljø; Bjørnar Eikebrokk.

Publisert 25.3.2017

!!!! Stengevarsel   -  kjøring av rensesvamp  !!!!.


Mandag 3. april 2017 (uke 14)  startes kjøring av rensesvamp i alle hovedledninger det er teknisk mulig, for å bedre drikkevannskvaliteten til abonnentene.


Dette varselet kan lastes ned i PDF, her.

.............................................................................................................


STENGEPLAN:   

Angitte abonnentene vil få trykkfall / bortfall av vann og farget vann i hele eller deler av angitt tidsrom.


FERDIG:  Mandag 3. april, Kl. 09:oo – 18:oo :

Gaupsetvn.67-362 unntatt nr.73,     hele Silsetvegen,   Batnfj.vegen 174- 409 og

hele Solsida boligfelt unntatt: Solsidavegen 1-12.

(Øvrige abonnenter får vann fra Høgset komm. Vannverk; Begrenset leveringsevne -  Unngå ekstraordinær tapping.   Påregn at farget vann kan forekomme, spesielt ved omkoblingen som skjer allerede før helga for strekningen Astad-Blakstad.)

 

FERDIG:  Tirsdag 4. april, kl. 09:oo – 18:oo:

Batnfj. Sentr.: Nordmørsvn., Ekservn. Evjevn. deler av Flata, Skolene, Samf.hus Sjukeheimen, Stadion og Lysfabr.

Redusert leveringsevne til Ørvegen 1-169; – Abonnentene på denne strekningen må begrense vannbruken til det mest nødvendige.  Påregn farget vann.

(Strekningen Blakstad - Astad får vann fra Høgset. Øvrige abonnenter får normal vannleveranse.)


FERDIG:  Onsdag 5. april, kl. 09:oo – 18:oo:

Batnfj.vn. 1-173, Indergårdsvegen, Bakken, Flata, Ørvegen 1-169 og Nordmørsvn. 1 og 3.

(Strekningen Blakstad - Astad får vann fra Høgset. Øvrige abonnenter får normal vannleveranse.)


FERDIG: Torsdag 6. april, kl. 09:oo – 18:oo:

Gaupsetvegen 1-63 + nr. 73,    Solsidavegen 1-12,      Gjemnesvegen 1-306

(Øvrige abonnenter får normal vannleveranse.)


Fredag 7. april;

Ingen vannavstenging! Alle abonnenter får vann fra vår egen produksjon på vanlig måte.


Forbehold: Arbeidet kan bli forskyvet framover i tid dersom det skjer uhell / uforutsette forsinkelser undervegs.  (Stenging vil uansett ikke skje tidligere enn varslet.)


HUSK:

Å ikke sette på vaskemaskiner.

Å tappe vann på forhånd for hushold og toalettskylling.

Å varsle alle i familien, leieboere, alle på arbeidsplassen

Det anbefales å ha stengt hovedkran mens arbeidet pågår.

Det første vannet som tappes etter arbeidet må påregnes at er farget;

Tapp litt kaldtvann inntil vannet blir klart, f.eks. via hageslange.Endringer og oppdateringer skjer fortløpende på  www.batnfjordvassverk.no /  Facebook;

minimum hver kveld når arbeidet er avsluttet og når avklaringer for nest arbeidsdag er klare.


Publisert 26.11.2016


Varsel om arbeid på ledningsnett i deler av Solsida:

Kan medføre ustabil vannleveranse  /  korte leveringsstopp på noen få minutter, og farge på vannet.

(Tidligere stengevarsel er kansellert. Se nedenfor)


STED:          Solsidavegen  13 - 31, (inkl . Solsida Barnehage)

Fjøsbakken; alle adresser

Skansen; alle adresser

Storhåvegen 1 – 9 (Noe usikkerhet om hvilke husnumre dette kan gjelde i Storhågveien.)


TID:              Mandag 28. nov. 2016,  tidligst fra kl. 09:oo


VARIGHET: 4-6 timer


Om vi ikke makter å bli ferdig på mandag, fortsettes arbeidet dagen etter; også da tidligst fra kl. 09:oo


Oppdateringer legges fortløpende ut på Facebook og BV sin internettside.

................................................................................................................................................


Det kan være lurt å forhåndstappe vann for husholdning og toalettbruk, og å varsle alle i husstanden / på arbeidsplassen. Ikke start vaskemaskiner.


Det forventes farge på vannet; La i så fall kaldtvannet renne litt inntil vannet er klart.

(F. eks. en hageslange.) Unngå gjerne å tappe varmt vann, og steng gjerne av egen hovedkrane før varsla arbeid startes.

Publisert 17.3.2016

Oppdatering :


Renhold av bassenget er gjennomført slik som planlagt, og vanlig produksjon er gjenopprettet. Etter hver som vannet i ledningsnettet blir brukt opp, vil klorsmaken avta.


---------------------------------------------------------------------------


Publisert 15.3.2016

!!! Varsel om arbeid !!!


Onsdag 16. mars 2016 tappes rentvannsbassenget ned

for vasking og desinfeksjon.


Mens arbeidet pågår vil abonnentene få levert vann som er renset ved kloring. Det må påregnes klorsmak og kanskje farge på vannet fra og med onsdag 16. mars 2016 og dagene utover mot helgen.


(Området Blakstad, Astad, Sentrum, Indergård og Løvold vil få vann levert fra Høgset, og omfattes ikke av dette varslet)


Eventuelle endringer oppdateres fortløpende.

Publisert 20.02.2016.

Unormal / lukt smak på drikkevannet 2015 / 2016

Enkelte abonnenter, fortrinnsvis de med lang stikkledning og / eller perifer plassering i ledningsnettet, opplever unormal lukt / smak på det første vannet som tappes. Når vannet har runnet en stund normaliseres kvaliteten.

Batnfjord Vassvertk SA har tatt ut ekstra prøver, søkt faghjelp og gjort undersøkelser uten å ha avdekket konkret årsak til problemet. Vannerket vil også i fortsettelsen ha fokus på problemet og iverksette tiltak i håp om at dette bedrer seg. Se for øvrig menyen "Kvalitet"  "Vannprøver" med link til "Notat lukt/smak 2016", under kapittelet for 2016.

Oppdatering 5.1.16 kl 12:30:


Reparasjon er nå ferdig utført, og normal vannlevering er i ferd med å gjenopprettes.

Det må forventes farget vann med luft i de første timene. La i så fall en kaldtvannskrane renne litt inntil vannet er klart.

................................................................................................................................................


Publisert 04.01.16   kl. 18:00

!!!! Reparasjon av ledningsbrudd !!!!


Det er oppdaget lekkasje på / ved hovedledningen på Harstad, og reparasjon må foretas snarest:


STED: Vannavstengning under reparasjonsarbeidet:

Fra og med Kristian / Anders Harastad og oppover bygda til og med Gaupset,  samt øvre del av Silset (fom Myran) og hele Bjerkeset.


TID:  Tirsdag. 05.01.16, tidligst fra kl. 10:oo.

Det må påregnes at stengningen vil vare 2-5 timer.


Generelt:

Steng gjerne hovedkranen før arbeidet starter, og ungå å starte vaskemaskiner. Husk å forhåndstappe vann til hushold og toalettskylling, og å varsle alle i familien, på arbeidsplassen og leietakere.

Etter endt arbeid må forventes farget vann; I så fall kan du la en kaldvannkran renne litt ei stund inntil vannet er klart.


Oppdatert informasjon legges fortløpende ut på denne web-siden og på Facebook.


Øvrige abonnenter; 

Øvrige abonnenter blir uberørt av arbeidet